Khóa học Category: Kỹ năng sống DoSkills

An toàn giao thông (Tiểu học 9 – 11 tuổi)

[vc_snc embed_type=”_blank” item_id=”1575″ item_name=”An toàn giao thông” button=”image” button_image=”https://lms.docom.edu.vn/wp-content/uploads/2021/02/1.jpg” href=”https://lms.docom.edu.vn/wp-content/uploads/uncanny-snc/1575/story.html”]

Kỹ năng Sơ cứu vết thương (Tiểu học 6 – 8 tuổi)

[vc_snc embed_type=”_blank” item_id=”1574″ item_name=”Bài chạy Sơ cứu vết thương” button=”image” button_image=”https://lms.docom.edu.vn/wp-content/uploads/2021/02/1.jpg” href=”https://lms.docom.edu.vn/wp-content/uploads/uncanny-snc/1574/story.html”]

Kỹ năng Ăn uống lịch sự (Mẫu giáo 3 – 5 tuổi)

[vc_snc embed_type=”_blank” item_id=”1748″ item_name=”Lịch sự khi ăn uống” button=”image” button_image=”https://lms.docom.edu.vn/wp-content/uploads/2021/04/1.jpg” href=”https://lms.docom.edu.vn/wp-content/uploads/uncanny-snc/1748/story.html”]